Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice /prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego w roku szkolnym 2019/2020 składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, w terminie OD 9 DO 17 MARCA 2020r.

(formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej placówki – www.pm10lodz.pl/rekrutacja/
– w zakładce – REKRUTACJA).

Rodzice dzieci
kontynuujących wychowanie przedszkolne
w danej placówce zobowiązani są do podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole na rok szkolny 2020/2021 w terminie
OD 22 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2020 r.
W przypadku jej niepodpisania w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.