27 MAJA 2020 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy umieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.
DODATKOWO:
1. informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji lub rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata otrzyma ją drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.
2. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie OD 27 MAJA OD GODZ. DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia. Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
3. 5 CZERWCA 2020 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
4. Wyżej wymienione listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy dzieci umieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.
DODATKOWO:
informację o przyjęciu/nie przyjęciu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji