Komunikat

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325), § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną  SARS-CoV-2

 nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 24.10.2020r. do dnia 29.10.2020r. w miejscu zamieszkania  dzieciom z grup 1, 2, 3, 4 oraz pracownikom, którzy mieli kontakt  z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w dniu  19.10.2020r. w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Łodzi ul. Przędzalniana 70.

 Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje  rodziców/opiekunów dzieci i pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres hdm@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL osoby poddanej kwarantannie, adres przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu.

Proszę o dopisek w tytule PM10 Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi