„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.
R. Fulghuma

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły
i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych
i oryginalnych rozwiązań.

Nasze Przedszkole:

 • wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji,
 • jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,
 • wspiera aktywność poznawczą i twórczą,
 • uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka,
 • wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni,
 • wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem,
 • wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie
  z problemami,
 • wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka,
 • otwarte jest na propozycje rodziców,  na ich udział w życiu przedszkola,
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

W naszym przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.