PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PM 10 W ZSZP 3 – 2019/2020

 1. Przedszkole realizuje zadania statutowe w ramach koncepcji przedszkola otwartego, umożliwiając rodzicom pełne współuczestnictwo w życiu przedszkola w ramach istniejących warunków oraz proponując różnorodne formy kontaktów.
 2. Przedszkole dba o jednolite oddziaływania wychowawcze i w tym celu:
 • Nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
  w przedszkolu
 • Nauczyciele zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania
   u dziecka określonych tam umiejętności i wiadomości
 • Nauczyciele informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
  a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci
  i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają
 • Nauczyciele zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola
 • Nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie dbania
  o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie.

      3. Współpraca z rodzicami przybiera następujące formy:

 • Rodzice mają wstęp do przedszkola w każdym momencie, gdy uznają to za stosowne i konieczne.
 • Zachęcenie rodziców do głosowania w Budżecie Obywatelskim na projekt Hali Sportowej dla ZSZP nr 3
 • Bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Udzielanie informacji o postępach lub trudnościach dziecka na podstawie obserwacji i diagnozy, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne ustalanie sposobu postępowania – konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem.
 • Udział rodziców w spotkaniach integracyjnych
 • Pomoc rodziców w przygotowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych, wyjazdów.
 • Możliwość uzyskania indywidualnej porady lub spotkań o charakterze terapeutycznym w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez rodziców.
 • Uczestniczenie rodziców w zebraniach edukacyjno-warsztatowych, spotkaniach odbywających się z udziałem nauczycieli i specjalistów; zebrania grupowe.
 • Uczestniczenie w zajęciach otwartych, pokazowych